FLOWERS ( HOA)

    Lily / ˈlɪli/ Hoa loa kèn   Carnation / kɑːrˈneɪʃn/ Cẩm chướng Rose /roʊz/ Hoa hồng       Orchids /ˈɔːrkɪd/ Hoa lan   Gladiolus / ɡlædiˈoʊləs/ Hoa lay ơn       Lotus  /ˈloʊtəs/ Hoa sen   Sunflower / ˈsʌnflaʊər/ Hướng dương   Daisy /ˈdeɪzi/ Hoa cúc Narcissus / nɑːrˈsɪsəs/ Hoa thủy […]

VEGETABLES

Tomato /təˈmeɪtəʊ/  Cà chua   Carrot /ˈkærət/  Cà rốt Onion /ˈʌnjən/  Hành tây   Cucumber /ˈkjuːkʌmbər /  Dưa leo   Broccoli /‘brɒkəli/ bông cải xanh   Eggplant  /ˈeɡplænt /  Cà tím   Cabbage /ˈkæbɪdʒ /  Bắp cải     Mushroom / ‘mʌ∫rum / Nấm  Potato / pə’teitou / Khoai tây   Pumpkin /‘pʌmpkin / Bí đỏ  Garlic / ‘gɑ:lik […]

FISH

  Seahorse /ˈsiːhɔːrs/ Cá ngựa   Salmon /ˈsæmən/ Cá hồi   Carp /kɑːrp/ Cá chép   Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/ Cá kiếm       Eel /iːl/ Cá chình Shark /ʃɑːrk/ Cá mập     Flounder /ˈflaʊndər/ Cá bơn   Alligator /ˈælɪɡeɪtər/ Cá sấu châu Mỹ (mõm U)   Crocodile /ˈkrɑːkədaɪl/ Cá sấu châu Phi (mõm V) […]

Fruit

  Apple / ˈæpl/ Táo   Orange   /ˈɔːrɪndʒ/ Cam Banana    /bəˈnɑːnə/ Chuối   Grape  /ɡreɪp/ Nho   Grapefruit  / ˈɡreɪpfruːt/ Bưởi Starfruit  / ˈstɑː fruːt/ Khế   Jackfruit  / ˈdʒækfruːt/ Mít   Passion-fruit  / ˈpæʃn fruːt/ Chanh dây Dragon fruit  /ˈdræɡən fruːt/ Thanh long   Custard-apple / ˈkʌstəd æpl/ Na   Mangosteen / ˈmæŋɡəstiːn/ Măng cụt   Watermelon / ˈwɔːtərmelən / Dưa […]